RESERVAS LABORATORIO
Usuario : EJ:xxxxxxxx Password :

Agosto

  LUNES 19 MARTES 20 MIERCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23
8:00 - 8:45
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
8:45 - 9:30
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
9:45 - 10:30
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
10:30 - 11:15
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
11:30 - 12:15
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
12:15 - 13:00
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
14:00 - 14:45
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
14:45 - 15:30
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
15:30 - 16:15
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE